facebook

Най-често задавани въпроси

Бакалавърска и магистърска степен

Бакалаври

 

Какво трябва да знам за бакалавърската степен?

Обучението в бакалавърските програми е със стандартна продължителност от четири години, но кредитната система позволява и обучение по индивидуален план, чрез който продължителността може да бъде различна. През първата и втората година (бакалавърска програма І част) обучението включва общообразователни курсове за знания и за умения и общо образование по избраната програма - двусеместриални курсове по основни научни направления и курсове от програмата. Целта на обучението в първата част на бакалавърските програми е придобиването на широка образователна подготовка, която да мотивира избор на специализираща област. Студентите, успешно преминали първата част на бакалавърската програма, продължават обучението си през третата и четвъртата година (бакалавърска програма ІІ част), като могат да продължат в бакалавърската програма, в която са се обучавали през първите две години; да изберат друга бакалавърска програма; да се обучават в основна major-програма и в minor-програма – втора специалност от същото или друго професионално направление, като при успех над добър (4.00) и набрани изискваните кредити от първата част на бакалавърската програма могат да запишат minor-програма – втора специалност безплатно; да се обучават едновременно в две или повече бакалавърски програми; да се обучават в индивидуална програма. През третата и четвъртата година (бакалавърска програма ІІ част) обучението включва образование по избраната програма – аудиторни курсове в областта на програмата и тренингови курсове - стаж, практика, проект, семинар. Тяхната цел е знанията и уменията, усвоени в аудиторните курсове, да бъдат приложени при самостоятелно или групово решаване на практически задачи, свързани с упражняване на определена професия в реална работна среда. Част от бакалавърските програми предлагат модули от третата година на обучение и/или се разклоняват в отделни специализации в четвъртата година на обучение, които са основа за надграждане и по-специализирано обучение в магистърската степен.

 

Какво е важно да знам за общообразователните курсове?

НБУ предлага богат избор на общообразователни курсове за знания в областта на избраното от вас научно направление, но и в области, различни от програмата, които се водят от изявени университетски преподаватели. Курсовете за умения са по български език, компютърна грамотност, чужд език, спорт, изкуства, социални умения. Успешното завършване на общообразователните курсове е задължително за дипломирането на студентите в програмата. Информация за общообразователните курсове за знания, както и за общообразователните курсове за умения по български език и компютърни умения можете да намерите в Корпус 1, офис 116, тел.: 02/8110 182, за общообразователните курсове по спорт, изкуства, социални умения и чужд език – в Корпус 1, офис 115, тел.: 028110118, за общообразователните курсове за умения по чужди езици – в Корпус 1, офис 117, тел.: 02/8110 443.

 

Кога мога да запиша minor програма - втора специалност?

Minor програма – втора специалност се записва от V или VII семестър от студентите в бакалавърските програми и в магистърските програми „Право“ и „Архитектура“. Minor програмите имат изразена практическа насоченост и целят да предоставят още една професионална квалификация на студентите. Така се получават уникални комбинации от специалности, в съответствие с индивидуалните интереси и търсената реализация на пазара на труда. При завършването minor програмите се вписват в дипломата за бакалавър като втора специалност, а студентите от магистърските програми „Право“ и „Архитектура“ получават отделно свидетелство за професионална квалификация. НБУ предлага на всички свои студенти в бакалавърските програми и в магистърските програми „Право“ и „Архитектура“ възможността да запишат безплатно minor програма – втора специалност, ако са постигнали успех над добър (4,00) и са взели всички кредити от обучението си. Студентите могат да изберат стандартна minor програма - втора специалност в Електронния каталог  http://ecatalog.nbu.bg/, но могат да съставят и своя индивидуална minor програма - втора специалност. За повече информация за стандартните minor програма - втора специалност - Бакалавърски факултет, Корпус 1, офис 124, тел. тел.: 02/8110 144; за повече информация за съставяне на индивидуална minor програма - втора специалност - Отдел „Консултиране на студенти“, Корпус 1, офис 102, тел.: 02/8110110.

 

Магистри 

 

Как да си избера магистърска програма?

НБУ предоставя богат избор от магистърски програми, за които се публикува подробна информация в Електронния каталог - http://ecatalog.nbu.bg/, но студентите могат и сами да съставят своя индивидуална магистърска програма. За индивидуална консултация за избор на програма, можете да се обърнете към отдел „Консултиране на студенти“ - Корпус 1, офис 102, тел.: 02/8110110. В уебсайта на НБУ – www.nbu.bg, в меню „Кандидат-студенти“, е публикуван Тест за избор на програма, който може да помогне в ориентирането - https://nbu.bg/bg/kandidat-studenti/test-za-izbor-na-programa.

 

Как се кандидатства в магистърските програми?

За магистърските програми може да се кандидатства след завършена бакалавърска степен. Приемът за магистърските програми включва - интервю с комисия, мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“, допълнителни изисквания, посочени от конкретната програма. Магистърски факултет обявява прием два пъти в годината – есенен и пролетен прием. Необходимите документи за кандидатстване са - заявление за кандидатстване, диплома за средно образование, диплома за завършено висше образование, лична карта. Можете да кандидатствате в магистърска програма от различно на бакалавърската степен професионално направление. В тези случаи програмите предлагат подготвителен модул за кандидати от други професионални направления.  Кандидати със завършен „професионален бакалавър“ могат да кандидатстват в  магистърските програми  от същото професионално направление като запишат   допълнителен надграждащ семестър. За избор на програма може да се обърнете към  Кандидатстудентски и студентски информационен център, отдел „Привличане и консултиране на кандидат-студенти“ (Корпус 1, централно фоайе, тел.: 02/ 8110 110) и „Консултиране на студенти“ (Корпус 1, офис 102, тел.: 02/ 8110 162; 02/ 8110 173), както и по всички  въпроси, свързани с кандидатстването и обучението в НБУ. Студенти, които са завършили образованието си в чужбина, преминават през процедура за признаване на висше образование в чужбина, документите за това се подават в отдел „Международна дейност“, Корпус 1, централно фоайе – Студентски център.

 

Какво трябва да знам за магистърската степен?

Голяма част от магистърските програми на НБУ са разработени в партньорство с бизнеса или с други университети или изследователски центрове. Насочени са както към току що завършили бакалаври, така и към експерти с многогодишен опит и създават възможности за осъществяване на качествени професионални контакти. Голяма част от магистърските програми предлагат възможност за обучение  на студенти с придобита квалификационна степен „професионален бакалавър“ в същото професионално направление като им предлагат допълнително обучение в надграждащ семестър. За студенти, които искат да запишат магистърска програма от друго направление, се предлага подготвителен модул. Ако сте студент в бакалавърска програма на НБУ можете да кандидатствате за магистърска програма като курсист с 9 липсващи кредита. Този статут можете да запазите за един семестър, в който да се дипломирате в бакалавърската програма. Графикът на обучение на магистърските програми е съобразен с професионалната заетост и социалния живот на студентите. По индивидуален план, обучението в магистърската програма може да бъде интензивно и да се дипломирате за по-кратък период. Освен стандартните магистърски програми, които продължават три семестъра, НБУ предлага и едногодишни магистърски програми, които са професионално насочени и позволяват по-бързо реализиране на трудовия пазар.