facebook

Най-често задавани въпроси

Записване и обучение

 

Записване

 

 

Къде мога да открия Календара на НБУ?

Календарът на академичната година предоставя точна информация за учебния процес през есенния и пролетния семестър, за сроковете за записване и заплащане, за консултациите и текущото оценяване на студентите, за изпитните сесии, за компенсирането на учебните занятия, ваканциите. Календарът се публикува във www.nbu.bg, меню "Студенти". Календарът на НБУ можете да откриете и в Корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

 

 

Как да получа достъп до e-student?

Достъп до студентската система e-student получавате след записването си в НБУ – достъпът до https://student.nbu.bg/ става чрез факултетния номер, който съдържа буква F и поредица от цифри, и парола.

 

 

По какви въпроси да се консултирам с програмни консултанти/секретар-специалисти?

Към програмния  консултант/ секретар-специалиста се обръщате при формирането на учебната програма и избора на курсовете за семестъра, при изготвянето на индивидуален план на обучение, ако искате да промените продължителността на обучението си, при избора на minor програма – втора специалност, при промяната на курс и група, при явяването на приравнителен или повишителен изпит, за справка относно придобити образователни кредити и подготовката за дипломиране.  Приемното време и контактите на програмния консултант/секретар-специалиста на вашата програма можете да откриете в Електронния каталог - http://ecatalog.nbu.bg/

 

 

Как да си избера тютор?

Тюторът е вашият академичен съветник. Към тютора можете да се обръщате по всякакви въпроси – от това – да се качи с вас на стъкления под на галерия UniArt, да ви запознае с университета, да ви помогне да си намерите квартира, до това – да ви отговори на въпроси, свързани с обучението и професионалната реализация. Системата за тюторство има за цел да  подпомага академичния живот на студентите във всички аспекти на тяхното следване и припознаването им с университетската среда, както и да създава благоприятни условия за студентски инициативи, споделяне на опит и добри практики, преживявания и подобрения. Свои тютори могат да изберат всички студенти в първи курс на бакалавърските програми на НБУ. С преподавателите-тютори можете да се запознаете на адрес - https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=30372.

 

С какво ще ми е полезен Студентският център?

В Студентския център (Корпус 1, централно фоайе, тел.: 02/8110110) можете да заверите студентската си книжка и студентската лична карта, да си извадите уверение, академична справка, да подадете декларация за здравно осигуряване, да  си извадите индивидуален протокол за изпит, да подадете заявление за дипломиране, заявление до Ректора за прехвърляне от друго висше училище, заявление до Деканите на факултети за смяна на курсове, прехвърляне в друга програма или обучение по индивидуален план, заявление до Председателя на Настоятелството и Ректора при различни казуси - да се консултирате по всякакви въпроси, свързани с обучението.

 

С какво ще ми е полезен отдел „Консултиране на студенти“?

Към отдел „Консултиране на студенти“ (Корпус 1, офис 102, тел.: 02/ 8110 162; 02/ 8110 173) можете да се обръщате, ако искате да се обучавате по индивидуална програма и е необходимо да получите консултация за избора на курсовете и съставянето й; ако искате да се обучавате по индивидуален план и да промените продължителността на обучението си; ако искате да прекъснете обучението си, или да продължите обучението си след прекъсване; ако имате нужда от индивидуално консултиране за избор на програма и програмно ориентиране, по общи и специфични въпроси на обучението.

 

Кога да се обръщам към декана и факултета?

Когато искате да подадете заявление за смяна на програмата, в която се обучавате, искате да смените курс извън предвидения срок, искате да се обучавате по индивидуален план, искате да прекъснете или да продължите обучението си след прекъсване. Деканите също така одобряват съставените индивидуални програми за обучение. Деканите и комисията по акредитация към съответния факултет акредитират курсове от друга програма или от друго висше училище в съответствие с предложенията на програмните съвети.

 

Какво трябва да направя, преди да се запиша?

Преди да се запишете за семестъра е добре да проверите срока за записване в Календара на НБУ, да прегледате внимателно курсовете на вашата програма за съответния семестър в годината на вашия прием в Електронния каталог, да изберете курсове като се консултирате с програмния консултант/секретар-специалиста на вашата програма.

 

Как да се запиша за семестъра?

Записването за семестъра се прави в Студентския център на НБУ, в локалните центрове на НБУ в Пловдив и Варна, или онлайн от https://student.nbu.bg/. За целта е необходимо да се консултирате с програмния консултант/секретар-специалиста на вашата програма за избора на курсове и да попълните Карта за записване. Ако сте новоприет студент е необходимо да предоставите и своя снимка.  В Картата за записване се попълва – лична информация за студента, отбелязва се здравният статус, името на програмата, и се попълват избраните курсове по програмната схема. Ако се записвате в Студентския център на НБУ или в локалните центрове на НБУ в Пловдив и Варна, ще ви бъде разпечатано бордеро за плащане на таксата по банков път, или в касите на университета. Ако се записвате онлайн можете сами да си извадите бордеро за плащане по банков път или да платите онлайн през системата.

 

Защо в картата за записване има каре “Декларация за здравно осигуряване”?

В модула “Декларация за здравно осигуряване” в Картата за записване или в https://student.nbu.bg/ е необходимо да отбелязвате всеки семестър здравния си статус. За студенти на възраст под 26 години в програми с редовна форма на обучение, в случай че не се осигуряват на друго място, осигуряването става за сметка на републиканския бюджет.

 

Къде мога да си платя таксата за обучение?

В касите на Нов български университет  в брой и чрез ПОС устройства - Корпус 1, офис 201 и офис 209; в Студентски център чрез ПОС устройства -  Корпус 1, централно фоайе;  по банков път; онлайн в електронната  система e-студент - https://student.nbu.bg/.

 

Как да кандидатствам за студентски кредит?

Студентите на НБУ имат право да кандидатстват за студентски кредит след заплащане на първата такса. Услугата се предлага от банки, сключили договор с МОН – ДСК, Райфайзен банк, Юробанк България, Българо-американска кредитна банка, Алианц банк. Кредитират се български граждани и граждани от страни, посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Изисква се да сте на възраст под 35 години, да се обучавате в редовна форма на обучение в бакалавърска или магистърска програма, както и да не притежавате същата образователно-квалификационна степен. Студентският кредит покрива таксата за обучение, фиксираната лихва е не по-висока от 7% за целия период, той е без обезпечение и без такси и комисиони, има гратисен период, който съвпада с времето на обучението и се простира до една година след неговото приключване. Погасяването на кредита става на равни вноски в срок до 10 години след гратисния период. Уверение за кандидатстване за студентски кредит можете да изтеглите от www.nbu.bg - меню „Студенти“, подменю „Студентско кредитиране“, което след попълване се подава в Студентския център или на - student@nbu.bg.

 

Обучение

 

Какво означава да имаш статут на студент?

Когато се регистрирате за семестъра и заплатите семестриалната си такса, получавате статут на студент на НБУ. Като студент вие имате право да получите в Студентския център: заверка на студентска книжка и лична карта, уверение, академична справка, обща справка за дипломиране. Студентският статут дава право да се използва безплатно университетската библиотека след изваждане на читателска карта, в която всеки семестър получавате определена сума за използване на технологични, копирни и библиотечни услуги.  Придобитите кредити се запазват, ако студентът реши да прекъсне временно. Студентският статут се възстановява при записване и заплащане на студентската такса. След последния редовен семестър студентите записват дипломантски семестър по време на който продължават да имат статут на студент.

 

Къде да намеря графика на учебните занятия?

Графикът на учебните занятия се обявява в https://student.nbu.bg/ - меню „Учебен процес“, подменю „Индивидуален график“ и на информационните табла пред офисите на факултетите. Всяка учебна зала в НБУ има свой паспорт, от който ежедневно можете да се информирате за провежданите в нея учебни занятия. За всички промени в графика на учебните занятия студентите се уведомяват по електронната поща.

 

Какво е необходимо да знам за кредитната система?

Учебната натовареност в НБУ се измерва с кредити. Кредитите се придобиват само след положително оценена учебна натовареност. Кредити ще получите и за извънаудиторна заетост - участие в събития с образователна или творческа цел - конференции, школи, семинари, практики, проекти, театрални постановки и др. Уточнете с програмния консултант/секретар-специалиста дали участието в даденото събитие ще ви донесе кредити към програмата и при какви условия.  Кредитната система е в основата на възможностите, които получавате в НБУ - изборността на курсове, вътрешната мобилност – смяната на програма, външната мобилност – движението между различни университети в страната и в чужбина, major и minor обучението, обучението по индивидуален план, възможността за съставяне на индивидуални програми.

 

Къде да си извадя уверение?

Уверенията са безплатни за всички студенти и се издават в Студентски център, Корпус 1, централно фоайе, тел.: 02/8110110.

 

Къде да заверя  студентската си книжка?

Студентските книжки се заверяват в Студентски център, Корпус 1, централно фоайе, тел.: 02/8110110.

 

Подкрепи

 

Какви възможности за стипендии предоставя НБУ?

В НБУ е учреден  фонд “Стипендии”, от който всяка година Настоятелството на НБУ отпуска пълни и частични годишни стипендии, предназначени за различни групи студенти: академични и социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски и в магистърски програми „Право“ и „Архитектура“; академични и социални стипендии за студенти в бакалавърски и в магистърски програми с редовна форма на обучение, след завършване на поне една учебна година в НБУ, ако студентите са от бакалавърски програми и магистърски програми "Право" и "Архитектура", или поне един семестър – за студенти в магистърски програми след висше образование. Всяка година в НБУ се отпускат стипендии за докторанти по предложение на департаментите в различни изследователски области. За информация, свързана с кандидатстването и критериите за получаване на стипендия - https://nbu.bg/bg/students/stipendii.

 

Какви други възможности за стипендии има?

На студентите в НБУ се присъждат стипендии и от различни дарителски фондове: Фонд "Райна Кабаиванска" - за изключителни постижения в майсторските класове или в оперните спектакли по международни проекти на Райна Кабаиванска; Фонд "Милчо Левиев и Вики Алмазиду" - за отличили се участници от майсторския клас; Фонд „Чарлз Мозер“ - за постижения в изучаването на политическите науки и гражданска доблест.

 

Как да се включа в система за студентски труд и стаж в НБУ?

В Нов български университет е разработена система за студентски труд и стаж. Два пъти в годината – в началото на всеки семестър, университетските структури заявяват необходимостта си от студенти, които да работят при тях. Подробна информация за работните места и за условията за кандидатстване по системата за студентски труд и стаж ще откриете във www.nbu.bg, на информационните табла в университета, в Студентския център. Необходимите документи са  - Заявление за участие в конкурса за студентски труд и стаж, което се изтегля от  меню "Студенти", "Студентски труд и стаж" - https://nbu.bg/bg/students/studentski-trud-i-stazh и автобиография. Подборът на студенти се извършва по документи и интервю.  Условията за кандидатстване са - успех при кандидатстване, или от последния семестър в НБУ - „много добър“ (4,50); записан семестър; студентът да не получава друга стипендия от НБУ.