facebook

Най-често задавани въпроси

Възможности

 

 

Как мога да се обучавам в индивидуална програма?

В НБУ, освен по стандартна програма, студентите могат да се обучават и в индивидуална програма, съставена в съответствие със специфични интереси, акцентиращи върху определени научни знания. Индивидуалните програми са възможност и за студенти, които се прехвърлят в НБУ от други университети, а също и за студенти, които продължават обучението си след определен период на прекъсване. За консултации във връзка със съставянето на индивидуални програми се обръщайте към програмния  консултант/ секретар-специалиста и към отдел „Консултиране на студенти“, Корпус 1, офис 102, тел.: 02/ 8110 173.

 

Какво да направя, ако искам да завърша за по-кратък период?

Ако искате да завършите за по-кратък период е необходимо да се обучавате по индивидуален план. По индивидуален план могат да се обучават студентите във всички стандартни и индивидуални програми на НБУ. За консултации във връзка със съставянето на индивидуални планове се обръщайте към програмния  консултант/ секретар-специалиста или към съответния факултет.

 

Какво да направя, ако съм решил да сменя своята учебна програма или форма на обучение?

Смяна на учебна програма или форма на обучение за студенти от бакалавърските и  магистърските програми „Право“ и „Архитектура“ може да бъде направена след първата година на обучение. Промяна на магистърска програма може да бъде направена след първия семестър. Промяната става след подаване на заявление до Декана на съответния факултет.

 

Как да сменя курс или група?

Промяна на курс или група може да направите в първите две седмици на всеки семестър през електронната  система e-студент - https://student.nbu.bg/ или като се обърнете към Студентски център, Корпус 1, централно фоайе.

 

Как да си акредитирам курс?

Когато сте изучавали даден курс в друго висше училище, можете да не го записвате отново в НБУ. Този курс може да ви бъде акредитиран, като предоставите академична справка и се обърнете към програмния  консултант/ секретар-специалиста, който ще стартира процедурата по акредитиране. Кредитната система в НБУ позволява да се акредитират периоди на обучение или отделни курсове, изучавани извън НБУ, курсове, изучавани в други програми - при смяна на програмата, курсове за професионална квалификация и следдипломна специализация изучавани в Училището за професионално и продължаващо обучение, международно признати сертификати и дипломи за владеене на чужд език и др.

 

Какво да направя, ако съм прекъснал обучението си и искам да продължа?

Ако искате да прекъснете обучението си за определен период, е необходимо да подадете заявление до Декана на съответния факултет. Статутът на студент се възстановява след консултация с програмен консултант/секретар специалист, с отдел „Консултиране на студенти“ - Корпус 1, офис 102, тел.: 02/ 8110 162, и с подаване на заявление до Декана за записване за следващ семестър. 

 

Оценяване

 

Как ще бъда оценяван?

Формите за оценяване в НБУ са текущо оценяване, което се провежда в хода на семестъра и изпит - в рамките на сесията. Всяко оценяване в НБУ е многокомпонентно. Възможно е да посещавате редовно часовете и да имате възможност да получите няколко текущи оценки. На тяхна основа се оформя крайната ви оценка. Ако сте недоволни от общата оценка от текущото оценяване или имате само една оценка от него, можете да се явите на изпит. В случай, че нямате никаква текуща оценка, трябва да се явите на обявения в сесията изпит.  Ако се обучавате в програма с дистанционна форма на обучение, крайната оценка винаги се получава след изпит и включва оценките на предварително разработените от вас самостоятелни работи.

 

Какво е важно да знам за текущото оценяване? 

Участието ви в учебния процес и усвояването на преподаваната материя се оценяват текущо от преподавателя по време на семестъра. Текущото оценяване може да бъде под формата на изява, самостоятелна работа, тест, писане на есе върху дадена тема, реферат върху определена книга, участие в семинар, проект или други, специфични за програмите в НБУ начини. Крайната оценка от текущото оценяване е съставена от минимум две оценки на две различни форми за проверка на знанията. За условията на текущото оценяване в избрания от вас курс ще се информирате от преподавателя, който го води или от Електронния каталог - http://ecatalog.nbu.bg/.

 

Какво е важно да знам за изпитната сесия?

Изпитните сесии за всяка учебна година са три: две редовни – непосредствено след края на есенния и на пролетния семестър, и една допълнителна сесия - в началото на месец септември. Сесиите се обявяват в Календара на НБУ.  Персонален график на записаните от вас курсове можете да проверите в електронната  система e-студент - https://student.nbu.bg/ и на информационните табла на факултетите.

 

Какво да направя, за да се явя на изпит извън сесията?

Предварително да сте уточнили с преподавателя времето на изпита и да вземете индивидуален протокол от Студентски център или от електронната  система e-студент - https://student.nbu.bg/. Преподавателят лично връща попълнения протокол в съответния факултет.   

 

Как да се явя на приравнителен изпит?

За да се явите на приравнителен изпит, подавате заявление до декана на съответния факултет, в което описвате мотивацията си.

 

Дипломиране

 

Как мога да се дипломирам?

Видът на дипломирането зависи от това какви изисквания е обявила програмата, в която се обучавате. Един семестър след семестриалното си завършване продължавате да имате статут на студент, за да подготвите своето дипломиране. За това е необходимо да запишете дипломантски семестър в Студентския център или през https://student.nbu.bg/. Дипломирането ви може да бъде чрез - защита на дипломна работа (теза) или явяване на държавен изпит. Конкретните изискванията за дипломиране се публикуват в страницата на съответната програма, за випуска, в който сте приет, в Електронния каталог http://ecatalog.nbu.bg/. За да се дипломирате е необходимо да сте изпълнили изцяло условията на програмата, да си извадите обща справка от Студентския център или https://student.nbu.bg/ и да я предоставите на програмния  консултант/ секретар-специалиста, след което ще ви бъдат определена тема на дипломната теза, научен ръководител и рецензенти. Преди датата за защитата/ държавния изпит е необходимо да заплатите съответната такса за дипломиране.

 

Какво е необходимо да направя, за да ми бъде изготвена дипломата?

След успешно издържан държавен изпит/дипломна защита е необходимо да подадете документи за издаване на диплома в Студентски център, Корпус 1, централно фоайе. Необходими са: заявление за издаване на диплома;  формуляр за регистриране в базата на завършилите студенти на НБУ; бележка от Библиотеката, с която удостоверявате, че не дължите книги; две снимки. Имате право да получите Европейско дипломно приложение, за което трябва да направите заявка в Студентския център. Вашата диплома ще бъде готова до един месец след издаване на стикер от МОН. Необходимите документи за издаване на диплома можете да изтеглите от - https://nbu.bg/bg/students/akreditaciq-i-diplomirane.

 

Ще се дипломирам ли с тога?

Всяка академична година на тържествена церемония по случай 1 ноември и 24 май официално се връчват дипломите на завършващите студенти. По време на церемонията студентите получават своите дипломи, облечени в академичните студентски тоги, които имат различни символи спрямо образователната степен. Ако искате да получите дипломата си на официална церемония е необходимо да се запишете в отдел "Дипломиране" -  Корпус 1, етаж 2, офис 211, тел.: 02/ 8110 284,  тел.: 02/ 8110 255, тел.: 02/ 8110 251, като предварително проверите датите за записване в https://nbu.bg/bg/students/akreditaciq-i-diplomirane. Ако сте възпрепятстван да присъствате на официална церемония, можете да получи своята диплома в отдел "Дипломиране".

 

Международна мобилност

 

Има ли международна студентска мобилност в НБУ?

За да научите повече за възможностите за международната студентска мобилност се обърнете към ЕРАЗЪМ офиса на НБУ - Корпус 1, офис 204, ел.: 02/8110 647, тел.: 02/8110 687, е-mail: erasmus@nbu.bg. Студентите на НБУ могат да участват в програмата за международна студентска мобилност "Еразъм+" с различни университети и организации, с които НБУ има договорени отношения - за мобилност с цел обучение или с цел практика. Студентската мобилност с цел обучение - реализира обмен на студенти и докторанти от НБУ за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в чуждестранни университети, с които НБУ има сключени двустранни Еразъм споразумения, както и приемане за обучение в НБУ на чуждестранни студенти и докторанти от университетите участници и партньори. Студентската мобилност с цел практика е обмен на студенти от НБУ за провеждане на практическо обучение за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация. Списък на университетите и институциите, с които НБУ има сключени договори за обмен, както и важни документи за Еразъм мобилност можете да откриете тук - https://erasmusplus.nbu.bg/.

 

Кариери

 

С какво може да ми е полезен Центърът за кариерно развитие?

Центърът за кариерно развитие и обучителни ресурси (Корпус 1, офис 101, тел: 02/8110 131, 02/8110 141, e-mail: career@nbu.bg) ще ви съдейства за: избор на подходяща кариера – изследване на личностните качества, компетенции и интереси, идентифициране на подходящите области за професионална реализация, изготвяне на прогнози за успех в избрания вид професия, предоставяне на текуща информация за студентски стажове и проекти, придобиване на необходимите за успешната професионална реализация социални компетенции, планиране на кариерата – установяване на цели за кариерата, предоставяне на текуща информация за условията на пазара на труда в България и сферите на професионална реализация на завършващите НБУ, придобиване на практически умения за търсене на работа, изработване на образци за документи за кандидатстване за работа – автобиография, мотивационно писмо, фирмен формуляр; придобиване на умения за участие в интервю с работодател. През цялата академична година се провеждат семинари с лектори от бизнеса, посветени на кариерата - https://nbu.bg/bg/alumni/kalendar-sybitiq. Центърът за кариерно развитие осъществява контакти с работодатели и публикува обявени свободни работни позиции - https://nbu.bg/bg/alumni/svobodni-rabotni-pozicii.

 

 

Да посетя ли форума „Кариери и студенти“ в НБУ?

Форум "Кариери и студенти" е най-голямото кариерно изложение, което в началото на април се организира за студентите в НБУ. По време на събитието студентите имат възможност да се срещнат с представители на различни корпоративните организации, които предлагат стажантски позиции в различни професионални направления, консултации с водещи специалисти в областта на човешките ресурси в специално създаден „Консултативен център“. Това ваше кариерно търсене може да доведе до откриване на най-подходящата за вас стажантска програма и професионална реализация. За повече информация - https://nbu.bg/bg/students/karierno-razvitie.